Pu Pau Lun Min Thang

Haiciin khua Pu Pum Kho Mang (Guite) leh Nu Cing Khan Vung (Thawmte) sung panin 7.12.1970 ni-in Tonzang gam Cikha khua ah suak hi. Sanggam leh laizom pasal 4 leh numei 3 lakah pasal nihna ahi hi.

Sangkahna: Primary School SHS Cikha 19741978, Middle School SHS Tonzang 1978-1982, High School SHS Thuklai panin tan 10 matric  1990 kumin zo hi. B.Sc (Physic) Mandalay Arts and Science University (MASU) 1995.

Nasepna: Import & Export representative (2005-2007) Yangon. Director, (BDK-Trading Company Limited) Yangon. 2016-2020 kum Zogam Vuanzi, Lumuh Zi zaa Vuanzi sem hi. M.P Pau Lun Min Thang pen Chin State pan State Lotdaw kidemna Tonzang zone (2) na pan Pa Thang Suan Zam (USDP), Pa Kham Hau Lian (NLD), Pa Kap Khan Pau (CNDP) pan leh Pa Pau Lun Min Thang (ZCD) pan mee kuang lui a, mee tang 3210 tawh zo lian hi. Tua panin Zogam Vuanzi in kiteel leuleu a, Lumuh Vuanzi tavuan kipia hi.

Laizom te: (1) Nu Man Khaw Lian + Pa Nang Suan Dal (SAT); (2) Nu Vung Khan Niang + Pa Cin Go Lam Thang (A/S Director); (3) Pa Thang Mung Mang (B.Sc) + Nu Zen Khawl Dim; (4) Lia Vung Deih Kim (B.A) Psychology; (5) Pa Dal Sian Mung (B.A, I.R, M.A) + Nu Vung Khawl Nuam (Nursing); (6) Pa Thang Sian Khai (B.E.Com, AGTI, M.T) + Nu Niang Nuam Lun (Eng) Nursing.

1. 2007 kum ciang Social lamah kihel in Zomus, Zolas, Tedim Association, GZA ah kihel hi.

2. 2010 kum ciang Party ah lut in, ZCD Party Secretary (2) panmun la ahi.

3. Thu bulphuh, “Bang semding cih sangin, bang ci sepding cih thupi sa hi.”

4. Pasian kammal, “Note in leitung khuavak na hi uh hi”(Mate 5:14).

5. ZCD Party min tawh UNA vai tawh meeting kahin Thailand ah nihvei pai hi.

Leave a Reply 0

Your email address will not be published.PARTNER

error: Sanggam, Na Copy sangin hong share sak zaw ve,