Pa Cin Lian Hang @ Zo Cin Thang

Tonzang gam Phaitu khua Pu Khup Za Thang (Thangman) leh Pi Mang Za No (Lianzaw) te sungpan 14.4.1953 in Phaitu khua ah suak hi. Suahpih unau pasal 5 leh numei 3 pha hi. (1) Pa Cin Lian Hang (2) Rev Ai Lian Mang (tamu) (3) Lia Vung Kho Hau (4) Tg Mang Za Dal (5) Rev.Fr. Andrew Cin Go Lian (Khampat) (6) Pastor Pau Za Lian (Zo Christian Church) US (7) Nu Hau Lam Cing (8) Pastor Niang En Lian (MCCY).

Sangkahna:1. 1960-1965 SPS Phaitu K.G pan tan 4 ciang kah hi. 2. 1965-1969 SHS Tonzang tan 5 pan tan 10 dong kah hi. 3. 1971-1972 SHS (2) Pazuntaung, Yangon ah Matric zo a, Optional Maths leh Economic Distinction.4. Tan 10 Matric zawh kumin Arts Combination lamah Kawlgam bupah mat sangpen (2)na hi. 5.1973-1979 Institute of Economics, Yangon ah Stipend ngahin B.Ecom ngah hi.6. 1978-79 kum Foreign Affair Ministry lut nading laivuanna (3) vei zo napin kipia lo hi.  7. 1978-79 kum Ministry of Finance ( Customs Department) lamah lutna ding laivuan a, kawlgam bupah a khat na ngah ahih manin lai-at in kipan a, Customs Inspector ciang tung hi. 8.1991 kum Customs Department panin State Scholarship tawh kisawl a, C.C.T.A (USA) degree va ngah hi.9. Myanmar Institute of Theology (M.I.T) panin B.R.E zong hong ngah khia hi.

Nasepna: (1) 1970-72 kum Yangon General Post Office ah Piada (peon) sem hi. (2) 1979-2005 ciang Ministry of Finance (Custom Department) sem hi. (3) Secretary and Co.Founder of Zo Baptist Church Yangon (ZBCY).(4) Member, Board of Trustees of Yangon Bible College (YBC).(5) Member, Myanmar Tribal Mission.(6) Founding Member, Yangon Zo Social Welfare (ZZK).(7) President, Zo Students Christian Fellowship (ZSCF).(8) Secretary, Zo Christian Development Committee (ZCDC).(9) Secretary, Board of Trustees of Ministers Trainning College (MTC). (10) Founding Member and Secretary, United Zo Organization Yangon (UZO).

Tate: (1) Pa Thang Lian Tuang + Nu Nem Suan Nuam (Malaysia) (2) Nu No Lam Nuam + Pa Hau Lian Khup (USA) (3) Nu Cing Sian Huai + Pa Hang En Mang (USA) (4) Tg Thang Sian Mang (Yangon).

Leave a Reply 0

Your email address will not be published.PARTNER

error: Sanggam, Na Copy sangin hong share sak zaw ve,