Pu  Thang Khaw Kai

Muizawl khua Pa Gin Hang (Hatlangh) leh Nu Ciang Khaw Niingte sung panin Muizawl khua ah suak hi. Sanggam lai zom 10 te sung panin numei 4 leh pasal 6 pha hi.

Pasal leh zi nei a dam teng: 1.pa Thang Za Kam + Nu Thawng Za Cing (Sukte) Saizang, 2. Pa Thang Khaw Kai +Nu Gin Kho Cing(Hatlangh) Muizawl, 3. Pa Thiau Mang + Nu Niang Ngul (Gualnam) Laitui, 4. Nu Dim Lian + Pa Kai Khua Suan (Samte) Muizawl, 5. Pa Khen Kho Pau + Nu Kim Ciang (Samte) Muizawl, 6. Nu Lun Kho Zam + Pa mang Tung Nung (Hatlangh) Muizawl, 7. Nu Lian Za Ciin + Pa Thual Khup (Gualnam) Muizawl, 8. Pa Gin Za That + Nu Cing Khan Vung(Hatlangh) Kaptel. Pa Thang Khaw Kai leh Col. Khen Za Mung unu Pi Gin Kho Cingte ki teeng a, tapa 6 leh tanu 1 nei uh hi. 1. Pa Hang Khan Pau, 2. Pa Kai Khen Thang, 3. Pa Kam Do Thang, 4. Pa Pau Khan Lian 5. Pa Mang Za Suum, 6. Rev Zam Za Thang, 7 Lia Ning Khan Lun.

Nasepte: (1) 1948 January kha in Captain Mang Tung Nung makai in Khamtung suahtakna vai hawm pawlpi (KSCP) phuan nautang 21 te lakah makai in ki hel hi. (2) 1952-1956 Paliament hun sungin Pa Thang Kho Kai in Tedim lumyosuh Hluttaw member kum 5 sung sem hi.

Leave a Reply 0

Your email address will not be published.PARTNER

error: Sanggam, Na Copy sangin hong share sak zaw ve,