Major. Vung Suan Thang

Pu Awn Za Kham (Tomging) leh Pi Ning Za Cing te sung panin 20.7.1951 ni-in Saizang khua ah suak hi. Suahpih anau 10 lak ah a sagih na hi. Primary School Saizang ah, Middle School Tedim ah, High School Tedim ah kah a, 1970 kumin Tan 10 (Matric)ong hi. 21.7.1970 ni-in Medical Crops Centre (Mingalardon), zato galkap sungah Paltan tum hi.

21.1.1973 ni-in Sergeant Clerk ngah hi.29.4.1984 ni-in Saizang khua a teeng Lia Thuam Za Ciin tawh kiteeng a, tanu 3 nei uh hi. 1982 kumin a (65) veina OTS ah kah hi. 27.4.1983 ni-in 2nd Lieutenant, 27.5.1984 ni-in Lieutenant, 25.6.1987 ni-in Captain, 1.9.1993 ni-in Major dongin aban ban in zaa khan na ngah hi.

4.6.1998 ni-in cidamtak tawlnga in pension la a, a zi a tate tawh Yangon ah teeng in Pawlpi sungah ahih theih zahin kihel in Pasian na sem hi. Galkap sungah nasep citak lua ahih manin tungsiah u lian te in pakta in, muang ahih manin 1.10.1988 pan 30.7.1991 dong Chin State Matupi Township LORC, Chairman sem sak hi. Tua panin ama tatzian ah ciahkik aa, Major kipia pah hi. Khahmahzah (342) Kawhtawng panin 4.6.1998 kum ciang pension laa in tawlngal hi.

Tanute:1. Nu Cing Hau Vung B.Com Nursing Pinlong Clinic, 2. Nu Go Lun Cing B.A (Eng) + Pa Cin Lam Dal (USA), 3. Lia Dim En Niang B.Sc, M.Sc, Ph.D Computer Science, Tutor.

Biakna sung: 1. Zangkong Zomi RCM Pawlpi sungah Lumuhzi lamah president sem hi.2. Zangkong Saizang Lumuhzi kipawlna ah (YSKK) president mah sem hi. 3. Zangkong Tawmging beh kipawlna ah zong up amah sem hi. 4. Zangkong RCM Pawlpi (YCCF) ah ahih theih zahin makaih in ki pumpiak in mapang hi.

Hong nusiatna:18.5.2014 nipi ni zingsang Col. Tual Do Dal te inn ah Lumuhzi vai tawh nasem dingin kithawi aa, zingtung kisil na panin tha khat in a awm bing vat aa, tua hunmah in, a it azi a ta a Pawlpi te nusia in hong ciahsan ta hi.

Motto: 1. Hanciam ding, thuman ding, citak ding.2. Hun te pammaih sa-in zatsiam mahmah ding.

Leave a Reply 0

Your email address will not be published.PARTNER

error: Sanggam, Na Copy sangin hong share sak zaw ve,